Rekenscan

De Rekenscan is een inventarisatie van de sterke punten en aandachtspunten van het rekenonderwijs op school met als doel om het rekenonderwijs te versterken en de rekenresultaten te verbeteren.

De aanleiding voor een Rekenscan zijn bijvoorbeeld

 • een negatieve trend in de rekenresultaten door de leerjaren heen,
 • grote verschillen in rekenvaardigheid binnen de jaargroep,
 • grote verschillen tussen de scores op methodegebonden toetsen en Cito-toetsen,
 • onvoldoende beheersing van de basisvaardigheden (begripsvorming en geautomatiseerde kennis) bij de leerlingen.

De Rekenscan levert een concreet verbeterplan op met praktische actiepunten om het rekenonderwijs te versterken en de rekenresultaten te verbeteren. Het verbeterplan kan vervolgens door het MT en de rekenwerkgroep/leerteam rekenen opgepakt worden.

Werkwijze:

Stap 1: Analyse van de beschikbare documenten

 • Het analyseren van bestaande documenten zoals de groepsplannen, blokplanningen, groepsoverzichten, trendanalyses rekenen (Cito-resultaten), methodegebonden toetsresultaten, rekenbeleidsplan, gemaakte afspraken en uitwerkingen en het borgboek rekenen.

Stap 2: Analysedag (samen met de rekencoördinator, IB-er of MT-lid)

 • Observatie van rekeninstructies in de verschillende bouwen.
 • Gesprek met de directie en/of locatieleider over de schoolontwikkeling en de kwaliteitszorg.
 • Gesprek met de IB-er over de zorgstructuur en de ondersteuningsstructuur.
 • Gesprekken met leerkrachten uit verschillende bouwen: inventarisatie knelpunten en wensen.
 • Gesprekken met de rekencoördinator, rekenwerkgroep of leerteam rekenen: inventarisatie knelpunten en wensen.
 • Gesprekken met een aantal kinderen: inventarisatie van ervaringen en wensen.

Stap 3: Opstellen van het verslag

 • Puntsgewijs verslag met de belangrijkste sterke punten en aandachtspunten uit de scan.
 • Puntsgewijs advies hoe de aandachtspunten versterkt kunnen worden. Inzet van de didactische modellen uit het protocol ERWD vormen daarbij de rekeninhoudelijke basis.

Stap 4: Terugkoppeling aan de directie en rekenwerkgroep/leerteam rekenen

 • Terugkoppeling en toelichting van de resultaten van de Rekenscan.
 • Advies (voorstel) voor versterking van het rekenonderwijs.
 • Voorbereiding van de terugkoppeling en verdieping van de resultaten naar het team op de studiedag of studiedagdeel.

Stap 5: Studiedag of studiedagdeel met het team

 • Afwisseling van toelichting van de geobserveerde punten (sterke punten en aandachtspunten), scholing en vertaling naar de theorie en de praktijk in de groep.
 • Concretiseren en prioriteren van de aandachtspunten uit de scan samen met het team.

Stap 6: Definitief verslag met het verbeterplan voor het eerste jaar.

 •  Opstellen van het definitieve verslag, aangevuld met het verbeterplan voor het eerste jaar.

Met de Rekenscan is het mogelijk om binnen zeer korte tijd de kwaliteit van het rekenonderwijs in kaart te brengen, de resultaten te delen, een praktisch verbeterplan op te stellen en de eerste aanzet te geven tot verbetering. Neem contact op om de mogelijkheden voor uw school te bespreken.