Uitwerking Passende Perspectieven leerroute 2 bij Startrekenen.

De uitwerking van Passende Perspectieven leerroute 2 bij de Startrekenen-materialen is nu ook beschikbaar!

De uitwerking is gemaakt in samenwerking met Hetty Wouda en Gerdien Holst van Passend Onderwijs Almere. Je vindt het document (word-bestand) onder het tabblad ‘Passende Perspectieven’ en via deze link.

In de uitwerking wordt uitgegaan van de doelen van leerroute 2. Per leerroute 2 doel is aangegeven in welke hoofdstukken instructie en oefenstof te vinden is bij dit doel. Je kunt de uitwerking als bijlage toevoegen aan een handelingsplan of ontwikkelingsperspectief. In de uitwerking kun je vervolgens registreren welke doelen beheerst worden, wat de doelen zijn van de nieuwe periode en de bijbehorende oefenstof kiezen. Je kunt de uitwerking ook gebruiken om het methodeaanbod aan te vullen met extra instructie en oefenstof. Zie voor meer informatie over de werkwijze de inleiding.

Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact op!

Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs

20180410_152853

De tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs is een uitwerking van de rekendoelen voor groep 2 tot en met 8 op weg naar referentieniveau 1S. Per jaargroep en per leerlijn staat beschreven wat leerlingen in de loop van groep 2 tot en met groep 8 moeten leren begrijpen, kennen en kunnen. Het zijn beheersingsdoelen. Het document laat niet alleen zien welke doelen aan de orde moeten komen, maar vooral ook wat de leerlingen onder de knie moeten krijgen om uiteindelijk referentieniveau 1S te beheersen. De doelen vormen samen een doorlopende leerlijn.

De tussendoelen zijn een handig hulpmiddel voor scholen die vanuit leerlijnen of gepersonaliseerd willen werken of bij knelpunten het aanbod van de methode willen analyseren. Gezien de grote hoeveelheid doelen is het aan te raden om vanuit één leerlijn te starten.

Een digitale versie is te downloaden via deze link: Tussendoelen rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs.

Een digitale versie van de referentieniveaus is te downloaden via deze link: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S.

Neem bij vragen over de toepassingsmogelijkheden gerust contact op!

Passende Perspectieven Rekenen voor het Praktijkonderwijs.

leerroutes afbeelding

Het praktijkonderwijs heeft een inspanningsverplichting om leerlingen referentieniveau 1F te laten bereiken. Voor de leerlingen die kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs is het goed als ook niveau 2F op onderdelen wordt behaald. SLO heeft daarom voor het praktijkonderwijs leerroutes rekenen opgesteld met bijbehorende concretiseringen en voorbeelden. De verschillende sectoren zijn daarbij meegenomen.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

 

Neem gerust contact op bij vragen over het gebruik van de documenten.

Passende Perspectieven Rekenen voor het VMBO.

20180220_234406.jpg

SLO heeft, naast de Passende Perspectieven voor het basisonderwijs, ook twee leerroutes ontwikkeld voor het vmbo. De leerlingen zouden aan het einde van het vmbo referentieniveau 2F moeten beheersen. Een deel van deze leerlingen, met name de vmbo-bb en -kb leerlingen, lukt het niet om 2F te halen. Vaak zijn dit leerlingen die bij de start van de brugklas 1F niet beheersen.

Voor het vmbo-bb/kb zijn er twee leerroutes ontwikkeld:

  • Leerroute 2F die leidt tot referentieniveau 2F
  • Leerroute 2A die voorbereidt op het afleggen van de rekentoets 2A.

Voor beide leerroutes zijn er doelenlijsten gemaakt. Verder zijn er leerrouteoverzichten beschikbaar voor de vier rekendomeinen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden. Om een beeld te geven hoe je de leerroutes in kunt zetten staan er van twee scholen interviewverslagen op de SLO-site.

Neem bij vragen over het gebruik van de documenten gerust contact op.

 

Passende Perspectieven Rekenen voor het(s)bo en so.

20180220_162350.jpg

Passende Perspectieven Rekenen voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs richt zich op kinderen die referentieniveau 1S en 1F niet halen op 12-jarige leeftijd. Het doel van het project is om een passend onderwijsaanbod voor deze groep leerlingen aan te bieden.

SLO heeft binnen dit project verschillende producten ontwikkeld:

  • Profielschetsen met een beschrijving van de leerlingen die in aanmerking komen voor het werken op leerroute 1, 2 en 3;
  • Doelenlijsten met een overzicht van de doelen op leerroute 1, 2 en 3;
  • Overzichten van leerroutes met per leerroute een tijdspad waarop de verschillende doelen aangeboden moeten worden;
  • Wegwijzer met een beknopte beschrijving hoe Passende Perspectieven ingezet kunnen worden.

De documenten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om keuzes te maken binnen de rekenles, een individuele leerlijn uit te stippelen of om het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Mail gerust als je vragen over het gebruik van de documenten hebt.

Uitwerking Passende Perspectieven voor Pluspunt is er!

Pluspunt-3-groep-3-leerlijnenboek-(c)5414710

De uitwerking van de Passende Perspectieven voor Pluspunt is klaar!.

Je vindt het document onder het tabblad ‘Passende Perspectieven’ en hier. In het document staat per oefening aangegeven wat Passende Perspectieven zegt over de verschillende doelen en bijbehorende leerstof op leerroute 1, 2 en 3. Het is nadrukkelijk geen routeboekje aan de hand waarvan leerstof weggestreept kan worden! Er moeten ook doelen toegevoegd worden. In de bovenbouw zouden alle leerlingen kennis moeten maken met bijvoorbeeld eenvoudige breuken en procenten. Dit vraagt om een beredeneerd aanbod. Gebruik daarbij de overzichten van de leerroutes.

Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact op!

Bronja

Passende Perspectieven rekenen voor De Wereld in Getallen.

WIG

De uitwerking van De Wereld in Getallen is klaar!.

Je vindt het document onder het tabblad ‘Passende Perspectieven’ en hier. In het document staat per oefening aangegeven wat Passende Perspectieven zegt over die oefening op leerroute 1, 2 en 3. Het is nadrukkelijk geen routeboekje! Steeds zal het programma van deze leerlingen op een beredeneerde manier samengesteld moeten worden. Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact op!

Bronja